top of page

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej


Upadłość konsumencka – całkowite umorzenie zobowiązań


Czy upadłość konsumencka może doprowadzić dłużnika do całkowitego oddłużenia? To pytanie najczęściej zadawane jest przez klientów. Takie zakończenie postępowania jest najkorzystniejszym finałem upadłości dla konsumenta. Zagadnienie jest jednak złożone, a każdy dłużnik składający wniosek o upadłość powinien mieć świadomość, że ogłoszenie upadłości to dopiero początek drogi, z którą musi się zmierzyć. Trudno jest jednoznacznie określić czy upadły uzyska pełne oddłużenie, czy też zostanie zobowiązany do wykonywania planu spłaty. Bez wątpienia wpływ na decyzję Sądu ma rzetelnie przygotowany wniosek o upadłość i sytuacja osobista dłużnika.


Kiedy można ubiegać się o umorzenie zobowiązań w całości?


Zasadą jest, że postępowanie upadłościowe właściwe kończy się ustaleniem planu spłaty, który upadły powinien realizować. Plan spłaty może zostać ustalony do 36 miesięcy zaś w sytuacji doprowadzenia przez dłużnika do powstania stanu niewypłacalności w sposób rażący okres ten może wynosić nawet do 84 miesięcy. Odstąpienie przez Sąd od ustalania planu spłaty i umorzenie zobowiązań bez planu stanowi wyjątek.


Zgodnie z art. 491[16] ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Kluczowy dla odstąpienia od ustalania planu spłaty jest brak jakichkolwiek możliwości dokonywania spłat są to m.in.: wiek, choroba czy koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu. Kryteria te są indywidualnie badane przez Sąd.


W toku postępowania zostanie sprawdzona sytuacja upadłego w szczególności w zakresie wysokości kosztów życia oraz wykorzystywanych możliwości zarobkowych. Co więcej, stan ten musi być trwały, co oznacza, że musi istnieć już przez pewien czas. Nie można liczyć na umorzenie zobowiązań w całości, jeśli upadły tylko przejściowo nie może podjąć zatrudnienia czy też jego stan zdrowia uległ wyłącznie czasowemu pogorszeniu. Jeżeli Sąd dostrzeże nieodległą poprawę sytuacji dłużnika to z pewnością ustali plan spłaty.


Zdecydowanie, na dobrodziejstwo tej instytucji mogą liczyć osoby starsze, przewlekłe chore, niezdolne do samodzielnej egzystencji.


Warto wspomnieć, że na umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty nie mają znaczenia przyczyny powstania stanu niewypłacalności. Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, powinno nastąpić zawsze, niezależnie od tego, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, czy też nie.


Należy mieć również na uwadze, że nie każdy dług ulegnie umorzeniu nawet przy podjęciu takiej decyzji przez sąd upadłościowy. Umorzeniu nie podlegają zobowiązania:


· z tytułu alimentów;

· zadłużenia z tytułu rent i odszkodowań;

· orzeczone przez sąd grzywny;

· zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny, lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;

· kary finansowe związane z orzeczeniem obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

· zobowiązania, które zostały umyślnie utajnione przez upadłego, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.


Podsumowując


W przypadku wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez planu spłaty, po jego uprawomocnieniu, umorzeniu ulegają wszystkie zobowiązania (za wyjątkiem wyżej wymienionych), które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, a dłużnik nie musi dokonywać żadnych spłat. Wówczas postępowanie upadłościowe kończy się całkowitym oddłużeniem.

Comments


Logo.png

Rafał Maciejewski

Karina Kubik

bottom of page